Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Pytanie:
Czy firma, która zamierza przetwarzać palety drewniane w procesie R1 - spalanie w kotłowni, powinna spełniać wymagania dotyczące termicznego przekształcania odpadów, czy może podlegać wyłączeniu w myśl art. 163 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) – dalej u.o.?

Odpowiedź:
Spalanie odpadowych palet drewnianych, o ile nie są one zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie, jest wyłączone spod reżimu przepisów art. 155-162 u.o.

Uzasadnienie:
Pojęcie odpadów należy rozumieć zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 u.o., odzysk - zgodnie z pkt 14, a odzysk energii - zgodnie z pkt 15. Odpady z palet drewnianych są odpadem zaliczanym do biomasy o, których mowa § 15 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1546) - dalej r.s.e.i. Taka biomasa może być zakwalifikowana jako paliwo zgodnie z § 2 pkt 4 r.s.e.i. Kotłownia zakładowa to instalacja energetycznego spalania paliw. Jednakże, zgodnie z art. 163 ust. 1 u.o., przepisów art. 155-162 u.o. dotyczących wymagań prowadzenia procesów termicznego przekształcania odpadów nie stosuje się do instalacji termicznie przekształcających wyłącznie odpady m.in. drewna (z wyjątkiem drewna zanieczyszczonego impregnatami i powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego z budowy, remontów i rozbiórki obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej). W przypadku tego rodzaju odpadu, zgodnie z art. 158 ust. 2 pkt 4 u.o., ich termiczne przekształcanie w celu odzysku energii będzie stanowiło proces odzysku R1 wymieniony w załączniku nr 1 do u.o.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.