Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Firma zamierza rozpocząć działalność polegającą na odbieraniu odpadów budowlanych pochodzących z remontów od mieszkańców (zgłoszenia na telefon). Jakie wymagania formalno-prawne musi spełnić oraz pod jakie obowiązki sprawozdawcze podlega?


Odpowiedź:

W zależności od formy prawnej, w jakiej firma ma działać, powinna uzyskać wpis do CEIDG lub do KRS. Następnie w zależności od tego, czy planowana działalność ma polegać jedynie na przyjmowaniu poremontowych odpadów budowlanych od mieszkańców, czy też działalność ma polegać również na przetwarzaniu tych odpadów, firma powinna uzyskać odpowiednio: zezwolenie na zbieranie odpadów w trybie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o. oraz zezwolenie na przetwarzanie odpadów.
 

Ponadto firma musi prowadzić ewidencję odpadów oraz składać do marszałka województwa sprawozdanie o wytwarzanych odpadach. Do dnia 31 grudnia 2014 r. zasady prowadzenia ewidencji oraz składanie sprawozdań do marszałka odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) – dalej u.o. z 2001 r.

Jeżeli firma ma jedynie zbierać (przyjmować) od mieszkańców wyłącznie komunalne odpady budowlane (poremontowe), to nie musi uzyskiwać wpisu do rejestru działalności regulowanej polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez wójta gminy, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) – dalej u.u.c.p.g.. Nie musi również składać kwartalnych sprawozdań do wójta gminy na podstawie przepisów u.u.c.p.g.


Uzasadnienie:

Na mocy art. 236 ust. 1 u.o. ewidencja odpadów, czyli wystawianie karty ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów, prowadzone są w dotychczasowy sposób, czyli zgodnie z art. 36 u.o. z 2001 r. Oznacza to, że do tego czasu nie stosujemy postanowień działu V rozdziału I Ewidencja odpadów.

Na podstawie art. 36 ust. 1 u.o. prowadzący zbieranie odpadów, jako posiadacz odpadów, jest obowiązany do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji. Ewidencja odpadów przekazywanych do innego zagospodarowania niż składowanie na składowisku odpadów obejmuje następujące dokumenty:
- kartę ewidencji odpadu (KEO),
- kartę przekazania odpadu (KPO).

Do czasu wydania rozporządzeń określających nowe wzory dokumentów na potrzeby ewidencji odpadów należy stosować wzory ustalone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673).

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 2 lit. a u.o., roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza podmiot prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie zbierania odpadów i przetwarzania odpadów, zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów.

Podmioty te mają obowiązek składania sprawozdań wedle dotychczasowych zasad, tj. na podstawie art. 37 u.o. z 2001 r. na formularzach określonych w rozporządzeniu z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. Nr 249, poz. 1674). Artykuł 237 ust. 2 u.o. wprost nakazuje składanie zbiorczych zestawień danych o odpadach za lata 2012-2014 na zasadach dotychczasowych.

Firma, występując o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, musi przedstawić dowód potwierdzający tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów oraz złożyć wniosek zawierający informacje, o których mowa w art. 42 ust. 1 u.o., zaś gdyby miała zamiar przetwarzać odpady – wniosek zawierający elementy wskazane w art. 42 ust. 2 u.o. wraz z dołączoną do niego decyzją środowiskową.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.