Jakie działania można podjąć w stosunku do piekarni w celu ograniczenia uciążliwości dla otoczenia ze względu na emisję pyłów i gazów?

Piekarnia istnieje od kilkudziesięciu lat, aktualnie w sąsiedztwie piekarni powstało osiedle domów jednorodzinnych.

W piekarni zainstalowany jest piec piekarniczy opalany węglem kamiennym. Eksploatacja instalacji nie wymaga pozwolenia na emisję.


Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jako podstawowy instrument przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza, przewiduje obowiązek uzyskania przez prowadzącego instalację pozwolenia emisyjnego (pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego). Natomiast w przypadku instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, organ ochrony środowiska może ustalić, w drodze decyzji wydanej na podstawie art. 154, wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska. Postępowanie w tej sprawie wszczyna się z urzędu.


Zgodnie z art. 237 ww. ustawy, w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, zobowiązać prowadzący instalację podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, na podstawie którego można ocenić stopień oddziaływania instalacji na stan powietrza.

Oddziaływanie instalacji na stan powietrza charakteryzuje poziom substancji w powietrzu, jaki powoduje emisja. Eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekraczania norm określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji i w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu.

Zauważyć należy, że emisja substancji do powietrza, powstających w wyniku eksploatacji instalacji, nie powinna oddziaływać ponadnormatywnie poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny. Oznacza to, że bez względu na funkcję terenów sąsiednich (o ile nie są to obszary parków narodowych lub obszary ochrony uzdrowiskowej) emisja substancji do powietrza nie może na tych terenach powodować przekraczania wartości normatywnych określonych dla terenu kraju w załącznikach nr 1 do obu ww. rozporządzeń. Z punktu widzenia spełniania wymagań ochrony powietrza nie ma zatem znaczenia, że w pobliżu piekarni, działającej od kilkudziesięciu lat, znajdują się aktualnie domy jednorodzinne.

W przypadku negatywnego oddziaływania na środowisko, organ ochrony środowiska może skorzystać z art. 362 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska i nałożyć na podmiot korzystający ze środowiska obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia. W decyzji, którą wyda na tej podstawie, może nakazać wykonanie w określonym terminie czynności zmierzające do ograniczenia oddziaływania na środowisko np. przez zastosowanie środków technicznych zmniejszających emisję lub zmieniających warunki wprowadzania gazów odlotowych do powietrza Wydanie decyzji w tej sprawie wymaga wykazania, że oddziaływanie na środowisko jest negatywne.