– Proces gospodarki odpadami i recykling są obecnie integralną częścią procesu produkcyjnego przedsiębiorstw – wskazuje w Piotr Bruździak, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Stena Recycling. – Podniesienie efektywności i właściwa gospodarka odpadami, w tym recykling, są dzisiaj na liście priorytetów firm.

Jak wynika z badania zrealizowanego przez PBS na zlecenie Stena Recycling wśród średnich i dużych firm, przeszło trzy czwarte podmiotów wyraża gotowość takiego dostosowania swoich produktów lub usług, aby zwiększyć poziom recyklingu. Ponad połowa (59 proc.) uznaje podniesienie efektywności gospodarowania odpadami za priorytet.

Rozumienie procesu odpowiedzialnego gospodarowania odpadami jest nieco odmienne w średnich i dużych firmach. Pracownicy średniej wielkości przedsiębiorstw najczęściej wskazywali, że polega ono na ograniczaniu ilości powstających podczas produkcji odpadów (45 proc.), w dalszej kolejności na właściwym ich sortowaniu (30 proc.) oraz zwiększaniu ilości odpadów poddawanych recyklingowi lub odzyskowi (17 proc.).

W dużych przedsiębiorstwach najistotniejsze okazały się sortowanie (42 proc.) oraz zwiększenie ilości odpadów poddawanych recyklingowi lub odzyskowi (30 proc.). Ograniczenie ilości odpadów uplasowało się na ostatnim miejscu, razem z redukcją emisji dwutlenku węgla.

– Wszystkie badane podmioty wskazują przede wszystkim na korzyści środowiskowe wynikające z odpowiedzialnego gospodarowania odpadami, natomiast średnie firmy dostrzegają także zalety finansowe oraz duże korzyści dla lokalnej społeczności – komentuje Piotr Bruździak.

74 proc. firm średnich i 90 proc. dużych chce dostosować wykorzystywane w produkcji materiały lub świadczone przez siebie usługi tak, aby zwiększyć poziom recyklingu. Gotowość rozważenia poniesienia dodatkowych kosztów inwestycyjnych w tym celu zgłasza 45 proc. średnich oraz 68 proc. dużych podmiotów.

Pobierz ebook i dowiedz się więcej 
Wytwarzanie produktów
z odpadów


– Politykę „zero odpadów na składowiska” już dziś prowadzi 30 proc. firm średnich i 38 proc. dużych. Jeśli spojrzymy na to, jakie są wytyczne UE, to zobaczymy, że do 2025 roku w zasadzie wszystkie odpady, które nadają się do recyklingu, w ogóle nie będą trafiały na składowiska. UE dąży również do tego, by do 2030 roku składowiska w ogóle przestały istnieć – podkreśla Piotr Bruździak.

Na decyzję o optymalizacji procesu gospodarowania odpadami w średnich przedsiębiorstwach szczególny wpływ miały wymogi ustawodawcze oraz względy środowiskowe – obydwa czynniki otrzymały prawie po jednej trzeciej głosów. W przypadku dużych firm najważniejsze okazały się natomiast względy środowiskowe (54 proc.), prawne zostały wskazane tylko przez 14 proc. podmiotów. Wyraźna różnica w podejściu większych firm wynika zdaniem Bruździaka z tego, że duże spółki częściej korzystają z usług firm zewnętrznych specjalizujących się w wykonywaniu zleceń środowiskowych, raportowaniu środowiskowym czy doradztwie w zakresie rozwiązań technologiczno-logistycznych.

– Zrównoważone gospodarowanie odpadami zyskuje w UE na znaczeniu, rosną wymagania środowiskowe oraz świadomość ekologiczna. Mamy do czynienia z takimi zjawiskami, jak gospodarowanie w obiegu zamkniętym czy projektowanie dla recyklingu. To wszystko powoduje, że takie zmiany postępują również w Polsce – wyjaśnia dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Stena Recycling.