Podstawą do przygotowania raportu był przegląd zasobów budowlanych w Polsce, obowiązującego prawodawstwa oraz instrumentów wsparcia finansowego i instytucjonalnego.


W opracowaniu „Rozwój budownictwa o niemal zerowym zużyciu energii w Polsce. W kierunku podstawowych definicji i programu wdrażania” eksperci Buildings Performance Institute Europe (BPIE) wskazali niezbędne kroki, jakie muszą zostać podjęte, aby do dnia 31 grudnia 2020 roku wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.


W ocenie BPIE, najważniejszym warunkiem rozwoju budownictwa niskoenergetycznego jest wzmocnienie obecnych przepisów budowlanych poprzez stopniowe zwiększanie poziomu wymagań co do przegród zewnętrznych budynku oraz maksymalnego zużycia energii pierwotnej, a także ich egzekwowanie poprzez systematyczne kontrole.

Jak wynika z opracowania, z powodu braku odpowiednich regulacji polscy architekci mają tendencję do opierania się głównie na parametrach związanych ze współczynnikiem przenikania ciepła, nie zaś z efektywnością energetyczną budynków. Według ekspertów BPIE rozwiązaniem jest stworzenie odpowiedniej struktury nowych przepisów prawnych, które szczegółowo określałyby wymagania dotyczące jakości przegród zewnętrznych oraz limity wykorzystania energii pierwotnej, minimalnego energii odnawialnej i emisji CO2. Konieczne jest również wykluczenie możliwości obchodzenia wprowadzonych regulacji.

Drugim elementem wyróżnianym przez BPIE jest spójny i długoterminowy system finansowych instrumentów promujących budownictwo niskoenergetyczne, który wspierałby rozwiązania prawne. Jak wynika z opracowania, zarówno istniejące dotychczas mechanizmy, jak i dostępne w ich ramach środki, nie pozwalają na dynamiczne zwiększanie efektywności energetycznej budynków. W ocenie BPIE konieczne jest całościowe podejście do kwestii zwiększania efektywności energetycznej budynków. Według ekspertów tworzenie i rozwijanie istniejących instrumentów finansowych, takich jak na przykład programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, może zwiększyć dostępność rozwiązań i technologii związanych z budownictwem energooszczędnym oraz odnawialnymi źródłami energii. Mechanizmy te muszą być jednak długofalowe, skoordynowane oraz wsparte odpowiednimi rozwiązaniami prawnymi i działaniami informacyjnymi.

„Budownictwo o niemal zerowym zużyciu energii może przynieść szereg korzyści dla sektora przedsiębiorstw jak i dla społeczeństwa. Jednak efektywna pod względem kosztowym i zrównoważona transformacja rynku budowlanego wymaga skoordynowanych działań, przyjęcia odpowiednich strategii i zwiększenia zdolności instytucjonalnej. W związku z trwającymi obecnie pracami nad krajowym planem wdrażania budownictwa o niemal zerowym zużyciu energii, liczymy, że zaprezentowane opracowanie stanie się cennym głosem w prowadzonej dyskusji.” – mówi Henryk Kwapisz, menadżer ds. kontaktów z administracją państwową i organizacjami branżowymi w Saint-Gobain, który brał udział w pracach nad raportem.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie:
http://www.bpie.eu