EFRAG opublikowała wstępne uwagi dotyczące możliwości przyjęcia w UE poprawek do MSR 19

22 grudnia EFRAG opublikowała wstępną zgodę na wdrożenie do ustawodawstwa UE poprawek do MSR 19 opublikowanych pod tytułem Programy określonych świadczeń: składki pracowników.

Poprawki do MSR 19 zostały opublikowane przez IASB w listopadzie 2013 r. pod tytułem Programy określonych świadczeń: składki pracowników. Zmiana ta uprościła zasady rachunkowości dotyczące ujmowania i wyceny składek niezależnych od okresu zatrudnienia pracowników. Zgodnie z wprowadzoną poprawką jednostki mogą wykazywać składki płacone przez pracowników (lub strony trzecie) również jako zmniejszenie kosztu zatrudnienia w okresie, w którym pracownik jest zatrudniony.

EFRAG wstępnie uznała, że poprawka do MSR 19 spełnia techniczne kryteria jej przyjęcia do stosowania w UE. Zgodnie z obowiązującą procedurą przyjmowania MSR/MSSF wraz ze wstępnym wskazaniem, iż poprawka do MSR 19 spełnia kryteria jej przyjęcia EFRAG wskazała, że oczekiwane korzyści z zastosowania zmian do MSR 19 przewyższają koszty związane z ich wdrożeniem. Jednocześnie opublikowano zaproszenie do zgłaszania uwag na temat proponowanej zmiany MSR 19 wraz z listą pytań. Uwagi i komentarze dotyczące powyższej zmiany można zgłaszać do EFRAG w terminie do 17 stycznia 2014 r.

Zmiana ta zaczyna obowiązywać (w świetle postanowień IASB) od lipca 2014 r. Zdaniem EFRAG do tego czasu nie uda się jej przyjąć do stosowania w UE – oczekiwany termin jej przyjęcia w UE to trzeci kwartał 2014 r.

Streszczenie zmian do MSR 19 wraz z kwestionariuszem pytań jest dostępne w formie dokumentu tekstowego na stronie EFRAG pod adresem: www.efrag.org/files/IAS%2019%20Amendments%20Employee%20Contributions/IAS_19_Employee_Contributions_-_Draft_Endorsement_Advice.docx

Przemysław Czajor

Data publikacji: 9 stycznia 2014 r.