Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Czy § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych ma zastosowanie w stosunku do sąsiedniej działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako Ti - inne tereny komunikacyjne (działka zabudowana jest parkingiem)?


Czy należy zachować odległość 3 m lub 4 m ściany projektowanego budynku od granicy z tą działką, czy można lokalizować budynek na granicy z tą działką?

Odpowiedź

Zgodnie z treścią § 12 ust. 1 Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t. jeżeli z przepisów § 13, 60 i 271-273 r.w.t. lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż:
1) 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy,
2) 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.


W powyżej powołanym przepisie mowa jest o odległości od granicy z "sąsiednią działką budowlaną". Przepisy r.w.t. nie definiują jednocześnie pojęcia "sąsiedniej działki budowlanej", przy czym ocena, czy dana działka jest działką budowlaną jest kwestią ustaleń faktycznych (patrz: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca 2011 r., syg. akt: II OSK 1145/10).


Rozstrzygające nie jest zatem zakwalifikowanie danej działki w ewidencji gruntów, lecz faktyczna możliwość uznania działki sąsiedniej za działkę budowlaną. W orzeczeniu tym również czytamy, iż działką budowlaną jest każda działka gruntu, na której możliwa jest realizacja obiektu budowlanego, zgodnie z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego. Niezależnie od wskazań i kwalifikacji zawartej w ewidencji gruntów zadaniem organu jest zweryfikowanie, czy na danej działce może być realizowany obiekt budowlany zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .