Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Inwestor planuje budowę elektrowni wodnej, jednak na etapie opracowania dokumentacji do decyzji środowiskowej nie wie ostatecznie, po której stronie rzeki ma się znajdować przedmiotowa instalacja (technicznie możliwa jest zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, jednak nie są załatwione wszystkie kwestie własnościowe).

Ze względu na konieczność szybkiego uzyskania decyzji inwestor wnioskować chce o zlokalizowanie przedsięwzięcia w obu lokalizacjach jednocześnie, przy czym zrealizuje tylko jedną. Decyzja środowiskowa nie może być wydana wariantowo, dlatego rozważana wystąpienie o dwie decyzje środowiskowe - jedną na lokalizację przedsięwzięcia na lewym brzegu, a drugą decyzję na prawym brzegu.

Czy takie rozwiązanie jest formalnie możliwe?


Odpowiedź:

Wydanie dwóch decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz jednego podmiotu dla tego samego przedsięwzięcia w dwóch różnych lokalizacjach jest możliwe, także w przypadku gdy zrealizowane zostanie przedsięwzięcie tylko w jednej z ww. lokalizacji.

Uzasadnienie:

Zgodnie z zasadą ne bis in idem, w obrocie prawnym nie mogą funkcjonować dwie decyzje wydane w tej samej sprawie (dla tego samego przedsięwzięcia realizowanego przez tego samego inwestora). Wydanie decyzji w sprawie, dla której została już wydana decyzja, stanowi przesłankę do jej unieważnienia - zgodnie z art. 156 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.). Do zakwalifikowania spraw jako tożsamych konieczne jest, aby obie decyzje dotyczyły tożsamego podmiotu i przedmiotu sprawy przy jednoczesnej tożsamości stanu prawnego oraz faktycznego (por.: wyrok NSA z dnia 9 czerwca 2010 r., II OSK 931/09, LEX nr 597967).

W opisanym w pytaniu przypadku mamy do czynienia z tym samym rodzajem przedsięwzięcia, jednym inwestorem, ale z dwoma różnymi lokalizacjami. Nie występuje tu zatem ww. tożsamość sprawy i nie ma przeszkód do zastosowania opisanego w pytaniu rozwiązania.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.