Czy oczyszczalnia ścieków bytowo-gospodarczych może przyjmować ścieki dowożone bez stacji zlewczej?


Odpowiedź:

Pytanie jest bardzo skrótowe, nie wiadomo, jaką sytuację zainteresowany ma na myśli. W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) stacją zlewną są instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków, służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia. Przy stosowaniu tego rodzaju rozwiązań istotne jest spełnienie wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1576) – dalej r.w.w.n.c. W § 2 r.w.w.n.c. stacje zlewne, do których są wprowadzane nieczystości ciekłe, powinny posiadać rozwiązania techniczne zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie urządzeń stacji i oczyszczalni ścieków i być eksploatowane w sposób niezakłócający stosowanej technologii oczyszczania ścieków.


W myśl § 3 r.w.w.n.c. stacje zlewne powinny zapewniać pomiar objętości dowożonych nieczystości ciekłych, hermetyczny zrzut tych nieczystości oraz separowanie zanieczyszczeń stałych.


Zatem można generalnie uznać, że tego rodzaju stacje zabezpieczają oczyszczalnię przed nadmiernym obciążeniem ładunkiem, mogącym doprowadzać do zahamowania przebiegu procesów biologicznego oczyszczania. Z uwagi na przedstawione uwarunkowania, wydaje się, że wskazane byłoby wcześniejsze wprowadzenie dowożonych nieczystości płynnych do punktu zlewczego, który zapewniałby przeprowadzenie działań określonych w cytowanym rozporządzeniu, dzięki czemu zabezpieczona byłaby oczyszczalnia docelowo przyjmująca te nieczystości.