Odpowiedź: otrzymana dotacja nie stanowi Pani opodatkowanego przychodu (częściowo stanowi ona przychód zwolniony od podatku, częściowo nie stanowi przychodu w ogóle). Ceną za to jest – w części odpowiadającej finansowaniu ze środków otrzymanych w ramach dotacji - brak możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie składników majątku innych niż środki trwałe (towarów handlowych, materiałów budowlanych, kasy fiskalnej, wyposażenia) oraz brak możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych.
Uzasadnienie: zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., do przychodów podatników zalicza się, między innymi, dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków (z nieistotnym w omawianej sytuacji wyjątkiem, gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych). A zatem w związku z otrzymaniem dotacji, o której mowa, u podatnika:
1) powstał przychód – w części w jakiej z otrzymanej dotacji zostały sfinansowane zakupy składników majątku innych niż środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,
2) nie powstał przychód – w części w jakiej z otrzymanej dotacji sfinansowane zostały zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
To że w części w jakiej z otrzymanej dotacji zostały sfinansowane zakupy składników majątku innych niż środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne powstał u Pani przychód nie oznacza, że jest to przychód opodatkowany. Przychód ten jest bowiem zwolniony od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 u.p.d.o.f., tj. na podstawie przepisu zwalniającego od podatku środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Konsekwencją tego zwolnienia jest brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie składników majątku innych niż środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w części sfinansowanej z otrzymanej dotacji (ze względu na brzmienie art. 23 ust. 1 pkt 56 u.p.d.o.f., który stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137 u.p.d.o.f.).
W części sfinansowanej dotacją do kosztów uzyskania przychodów nie może Pani zaliczać również odpisów amortyzacyjnych od sfinansowanych z otrzymanej dotacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jest to konsekwencją brzmienia art. 23 ust. 1 pkt 45 u.p.d.o.f., który wyłącza możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (czyli odpisów amortyzacyjnych) dokonywanych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
Reasumując – otrzymana dotacja nie stanowi Pani opodatkowanego przychodu (częściowo stanowi ona przychód zwolniony od podatku, częściowo nie stanowi przychodu w ogóle). Ceną za to jest – w części odpowiadającej finansowaniu ze środków otrzymanych w ramach dotacji - brak możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie składników majątku innych niż środki trwałe (towarów handlowych, materiałów budowlanych, kasy fiskalnej, wyposażenia) oraz brak możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych.