Pytanie:
Czy w przypadku wykonania stawu, o którym mowa w art. 123a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) - dalej pr. wod., ma zastosowanie art. 123a ust. 4 pkt 4 pr. wod., tj. wymóg dołączenia zgody właściciela wody lub właściciela sztucznego zbiornika wodnego, jeśli wnioskodawcą jest właściciel gruntu, na którym ten staw ma zostać wykonany? Czy też wymóg ten należy rozpatrywać w kontekście art. 10 ust. 1a pr. wod. i wykonawca takiego stawu musi uzyskać zgodę właściciela wody?

Jeśli tak, to kto powinien udzielić takiej zgody w imieniu Skarbu Państwa? Czy do zgłoszenia wykonania stawu wystarczy załączenie kopii aktualnej mapy ewidencyjnej, na której nie są naniesione rzędne terenu?

Odpowiedź:
Z obowiązku uzyskania zgody właściciela wody ustawa nie wyłączyła stawów, o których mowa w art. 123a ust. 1 pkt 8 pr. wod., zatem według obowiązującego stanu prawnego taka zgoda jest wymagana.

Wody gruntowe, przepisem art. 9 ust. 1 pkt 22 pr. wod., zostały zaliczone do wód podziemnych, które zgodnie z art. 10 ust. 1a pr. wod. stanowią własność Skarbu Państwa. Prawa właścicielskie w stosunku wód podziemnych wykonuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (art. 11 ust. 1 pkt 2 pr. wod.), zatem zgodę musi wyrazić Prezes KZGW, lub jego pełnomocnik, urzędujący we właściwym miejscowo regionalnym zarządzie gospodarki wodnej.

Zgodnie z art. 123a ust. 4 pkt 1 pr. wod., lokalizacja stawu i jego wymiary powinny być naniesione na kopii aktualnej mapy ewidencyjnej, czyli takiej, jaka jest dostępna w zasobach geodezyjnych i kartograficznych. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami