Odpowiedź:

Przepisy nie rozstrzygają opisanej sytuacji. W mojej ocenie wytwórca komunalnych osadów ściekowych może dołączyć do zbiorczej informacji dodatkowe wyjaśnienia dotyczące badań potwierdzających lub wykluczających obecność bakterii typu salmonella. Jeśli wytworzone osady nie były wykorzystywane przyrodniczo, np. były przekazywane do spalenia, to oczywistym jest, że badania na obecność salmonelli nie musiały być prowadzone. Mogło się jednak zdarzyć, że w niektórych przypadkach, gdy osady miały być wykorzystywane zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243), w czasie badań bakterie zostały wyizolowane, a w niektórych nie; wtedy w zbiorczym zestawieniu danych nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi poprzez wpisanie "nie wyizolowano" lub "wyizolowano".

Uzasadnienie:

W załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. Nr 249, poz. 1674) faktycznie nie przewiduje się sytuacji, w której można by zgodnie ze stanem faktycznym umieścić właściwy zapis. Skoro nie ma przepisów, które określałyby sposób wypełnienia formularza w opisanej sytuacji, to posiadacz odpadu może samodzielnie zadecydować o sposobie poinformowania marszałka województwa, że w niektórych przypadkach bakterie typu salmonella zostały wyizolowane, a niektórych badaniach nie potwierdzono ich obecności. Na wszelki wypadek, wytwórca odpadu może skontaktować się z właściwym marszałkiem województwa i uzgodnić sposób wypełnienia zbiorczego zestawienia o komunalnych osadach ściekowych.