Symbolicznym odzwierciedleniem jakości regulacji dot. prawa budowlanego jest miejsce Polski w rankingu Doing Business prowadzonym przez Bank Światowy – nasz kraj zajmuje 161 miejsce na 185 badanych państw w kategorii „Pozwolenie na budowę”, co oznacza spadek o 4 miejsca w porównaniu z rokiem 2012. Czy planowane zmiany przepisów wpłyną na awans Polski w rankingu? Niebawem droga do własnego domu ma być przecież krótsza i bardziej przyjazna inwestorowi.

Najbardziej oczekiwaną zmianą w przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nowelizacji jest zniesienie wymogu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane oraz ograniczenie katalogu obiektów budowlanych, które wymagać będą wydania pozwolenia na użytkowanie. Projekt wprowadza także zniesienie obowiązku załączania do projektu budowlanego oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu energii, wody, ciepła i gazu, oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, oraz oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej.

Weryfikacja spełnienia przez budynek warunków określonych w Prawie budowlanym w zakresie podłączenia do mediów będzie dokonywana na etapie oddawania inwestycji do użytkowania. Projekt przewiduje również zniesienie obowiązku zgłoszenia zamierzonego terminu rozpoczęcia robót budowlanych.

Przewiduje się również zmianę przepisu stanowiącego, że roboty budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekt nakłada także na właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej obowiązek sprawdzenia pod względem formalnym złożonych wniosków o pozwolenie na budowę w wyznaczonym terminie.

Wobec projektanta wprowadzono obowiązek określenia obszaru oddziaływania obiektu w projekcie budowlanym (projektowany art. 20 ust. 1 pkt 1c). Określenie to będzie przedmiotem badania organu administracji architektoniczno-budowlanej w ramach swoistego ,,postępowania wyjaśniającego” przeprowadzanego w związku z wniesieniem zgłoszenia z projektem budowlanym. Sposób wyznaczenia obszaru oddziaływania obiektu nie jest bowiem dowolny, lecz w sposób jednoznaczny wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Z pełną treścią projektu nowelizacji Prawa budowlanego można zapoznać się na stronie: www.legislacja.gov.pl [.pdf]

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Projekt znajduje się obecnie na etapie konsultacji społecznych – uwagi można zgłaszać do 21 marca br.