Konferencja Urbanista w obliczu przemian. Wpływy ustawy deregulacyjnej na organizację i wykonywanie zawodu odbędzie się 29.10.2014 r. w gmachu głównym Politechniki Gdańskiej.

Z inicjatywy rządu opracowany został projekt tzw. ustawy deregulacyjnej, który dotyczy m.in. zawodu urbanisty. Projekt ustawy zakłada likwidację samorządu zawodowego urbanistów, co może prowadzić do pauperyzacji samego zawodu, który wraz z wejściem w życie ustawy utraci status zawodu zaufania publicznego. Jednocześnie otworzy to dostęp do zawodu, likwidując wymóg odbycia dodatkowych praktyk. W obliczu rosnącej prywatyzacji i delegacji realizacji zadań administracji publicznej, w tym planowania przestrzennego, deregulacja budzi pytania o formułę wykonywania zawodu. Pytanie dotyczy zwłaszcza mechanizmów zabezpieczenia standardów jakościowych jego wykonywania, mechanizmów dyscyplinarnych i ochrony interesów zawodowych (np. wycen i kosztów wykonania opracowań i zwalczania dumpingu cenowego). Są to istotne zmiany, do których należy się odnieść.

Przeczytaj też Co przyniesie deregulacja zawodu urbanisty?

Osoby wykonujące zawód urbanisty będą musiały się odnaleźć w nowych uwarunkowaniach prawnych. Wejście w życie ustawy deregulacyjnej oznacza bowiem uchylenie obowiązujących dotychczas przepisów prawa administracyjnego i zastąpienie ich – co jest naturalną konsekwencją powyższej reformy – przepisami prawa prywatnego (cywilnego). Tym samym to przepisy prawa prywatnego staną się źródłem regulacji tak organizacji/zrzeszeń urbanistów, jak i zasad wykonywania tego zawodu.

Konferencja pozwoli na przyjrzenie się możliwym modelom dalszego działania i umożliwi analizę ich konsekwencji - np. regulacji zawodu/certyfikacji jakościowej przez prywatne podmioty takie jak stowarzyszenia zrzeszające urbanistów. Pojawi się także bardzo istotne zagadnienie wpływu omawianych zmian na proces planistyczny w Polsce.


Uczestnictwo:
Konferencja jest otwarta i bezpłatna. Każda osoba zainteresowana – po uprzednim zgłoszeniu koordynatorowi zamiaru udziału w konferencji – może wziąć w niej udział.

Publikacja
Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej. Publikacja ta przybierze postać specjalnego numeru periodyku „Metropolitan”. Zostaną w niej opublikowane wywiady, artykułu i komunikaty uczestników konferencji. Szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną przesłane pocztą elektroniczną.

Organizatorzy
Organizatorami konferencji są cztery trójmiejskie organizacje, które zajmują się w swej działalności m.in. tematyką zagospodarowania przestrzennego: Instytut Metropolitalny, Brygada Urbanistyczno-Architektoniczna, SKN Gospodarki Przestrzennej UG oraz Koło Studenckie TUP Młodzi:

Instytut Metropolitalny to organizacja ekspercka (think tank) integrująca reprezentantów różnych dyscyplin naukowych (prawa, administracji, urbanistyki), jak i profesji (prawników, urzędników) i pasji (działaczy społecznych, wolontariuszy). Jest to fundacja, organizacja pozarządowa i pozasamorządowa, której przyznano status organizacji pożytku publicznego. Prowadzi badania podstawowe i prace koncepcyjne w zakresie spraw metropolitalnych (polityk miejskich, systemów zarządzania, gospodarki przestrzennej).

Brygada Urbanistyczno-Architektoniczna to grupa studentów zaangażowanych w kreację przestrzeni miejskiej. BUA przygotowuje projekty koncepcyjne, lansując ideę projektowania partycypacyjnego. Członkowie BUA w swej działalności wykorzystują wykształcenie architektoniczne i urbanistyczne.

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej UG to organizacja działająca przy Instytucie Geografii UG, która skupia studentów szczególnie zainteresowanych m.in. tematyką planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury krajobrazu, regionalistyki czy marketingu miejskiego. Do zadań Koła należy m.in. organizacja i udział w seminariach, konferencjach czy obozach naukowych, a także podejmowanie prac naukowo-badawczych i działalności popularyzatorskiej.

Koło Studenckie TUP Młodzi to organizacja działająca pod patronatem Towarzystwa Urbanistów Polskich, zrzeszająca głównie studentów zainteresowanych tematyką planowania przestrzennego w szerokim znaczeniu, formami efektywnego zarządzania przestrzenią, mediacją społeczną oraz modelami planowania w różnych krajach. Członkowie Koła są zaangażowani w różne akcje oddolne, ruchy miejskie, jak również prowadzą czynną działalność seminaryjno-naukową.

Serwis ABC Budownictwo www.budownictwo.abc.com.pl jest patronem medialnym konferencji Urbanista w obliczu przemianWpływy ustawy deregulacyjnej na organizację i wykonywanie zawodu.