W związku z zapisami wynikającymi z art. 41 ust. 3, 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o. kto będzie organem właściwym do wydania zezwolenia na prowadzenie zbierania i przetwarzania odpadów (łącznie w jednej decyzji) dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) - dalej u.o.o.ś.?


Odpowiedź:

Właściwość organów wydających decyzje łączne, o których mowa w art. 41 ust. 5 u.o., określa art. 41 ust. 3 w zw. z ust. 6 u.o. oraz art. 41 ust. 4 u.o.


Uzasadnienie:

W art. 41 ust. 3 wskazano organy właściwe do wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, doprecyzowując w ust. 6, że marszałek województwa jest organem właściwym do wydania decyzji łącznej w przypadku prowadzenia w tym samym miejscu przedsięwzięć, o których mowa w art. 41 ust. 3 u.o. Zawsze organem właściwym do wydania decyzji łącznej na terenie zamkniętym jest regionalny dyrektor ochrony środowiska. W pozostałych przypadkach organem właściwym do wydania decyzji łącznej jest starosta.