Przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, nie wykluczają wydania decyzji środowiskowej również w stosunku do inwestycji rozpoczętych w warunkach samowoli budowlanej, czy też zrealizowanych.

W takiej sytuacji postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej będzie związanie z postępowaniem legalizacyjnym prowadzonym przez organy nadzoru budowlanego, zmierzającym do legalizacji popełnionej samowoli.

WSA uznał, że jeżeli postępowanie przed organami nadzoru budowlanego zostanie zakończone bez potrzeby wcześniejszego uzyskania decyzji środowiskowej zgodnie z treścią art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy, to postępowanie w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej może być prowadzone na ogólnych zasadach, przy czym należy uwzględnić w nim ewentualne zalegalizowane przez organy nadzoru budowlanego roboty budowlane lub też fakt zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Na podstawie: wyrok WSA w Gliwicach z dnia 6.7.2016 r., sygn. akt. II SA/Gl 275/16

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl  

Dowiedz się więcej z książki
Samowola budowlana w polskim prawie budowlanym
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł