Czy istnieje możliwość zmiany zapisów w wydanej (ostatecznej) decyzji środowiskowej, w której wpisano pewną wartość, podaną przez wnioskodawcę w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, a która nie ma pokrycia w rzeczywistości?

Inwestor w KIP podał wartość określającą odległość planowanego przedsięwzięcia od zabudowy mieszkaniowej. Na załączonej mapie wskazał obszar, który będzie obejmowało planowane przedsięwzięcie. Zgodnie z informacją podaną przez inwestora została wydana decyzja środowiskowa. Jednakże po złożeniu przez inwestora wniosku o warunki zabudowy i podaniu przez niego konkretnego rozplanowania planowanego przedsięwzięcia, można stwierdzić, że nie jest on w stanie zachować odległości, jakie zostały określone w decyzji środowiskowej (na bazie informacji podanych przez inwestora).

Jak należy postąpić wobec zaistniałej sytuacji?


Odpowiedź:

Prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (jak każdą inną decyzję administracyjną) można zmienić w każdym momencie, za zgodą stron. W opisanym przypadku zmiana taka jest zasadna z uwagi na fakt, że organ wydający decyzję o warunkach zabudowy nie może określić w tej decyzji warunków, które byłyby niezgodne z decyzją środowiskową. Przed uzyskaniem przez inwestora nowej decyzji/decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy zawiesić postępowanie w sprawie warunków zabudowy.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) - dalej u.o.o.ś., decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wiążąca dla organu wydającego decyzje określone w art. 72 ust. 1 u.o.o.ś., w tym decyzje o warunkach zabudowy (por.: art. 72 ust. 1 pkt 3 u.o.o.ś.). Oznacza to, że warunki określone w decyzji o warunkach zabudowy muszą być zgodne z warunkami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jeżeli inwestor nie jest w stanie spełnić warunków decyzji środowiskowej na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego, decyzja ta powinna zostać zmieniona. Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), prawomocna decyzja administracyjna może być w każdym czasie zmieniona za zgodą stron. Do czasu uzyskania przez inwestora decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach bądź nowej decyzji, organ prowadzący postępowanie w sprawie decyzji o warunkach zabudowy powinien je zawiesić (por.: wyrok WSA w Krakowie z dnia 30 sierpnia 2010 r., II SA/Kr 527/10, LEX nr 753552).