Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Czy można wystąpić o przedłużenie decyzji środowiskowej, jeżeli nie zakładała ona realizacji przedsięwzięcia etapami?


W danym projekcie nie został jeszcze sporządzony projekt budowlany, natomiast prowadzone są przygotowawcze prace projektowe i konieczne będzie realizowanie przedsięwzięcia etapami.

Jakie prace muszą już być w toku, aby można było zastosować art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) - dalej u.o.o.ś.?


Odpowiedź:


W przedmiotowym przypadku nie będzie mógł być zastosowany art. 72 ust. 4 u.o.o.ś., jeżeli przedsięwzięcie nie jest realizowane etapowo. Istotna jest tu faktyczna etapowa realizacja - nie musi ona być przewidziana w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (u.o.o.ś. nie określa wymogu zastrzeżenia etapowej realizacji przedsięwzięcia w decyzji środowiskowej).


W przypadku etapowej realizacji przedsięwzięcia nie muszą być prowadzone żadne prace, żeby można było zastosować art. 72 ust. 4 u.o.o.ś. Do wydania postanowienia, o którym mowa w art. 72 ust. 4 u.o.o.ś., konieczne jest natomiast wykazanie przez inwestora, że przedsięwzięcie realizowane jest etapowo, oraz że nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie:

Nie ma możliwości "przedłużenia" decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Możliwe jest jedynie wydłużenie terminu na przedłożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - z czterech do sześciu lat od dnia uprawomocnienia się decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Warunkiem tego jest uzyskanie przez inwestora od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, postanowienia stanowiącego, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - na podstawie art. 72 ust. 4 u.o.o.ś.

Żadne prace nie muszą być już w toku, żeby zastosować art. 72 ust. u.o.o.ś., ponieważ okoliczność prowadzenia prac przygotowawczych nie jest warunkiem wydania ww. postanowienia. O wydanie przedmiotowego postanowienia można ubiegać się nawet w przypadku, jeżeli nie są prowadzone żadne prace przygotowawcze do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Warunkiem jest jedynie etapowa realizacja przedsięwzięcia oraz brak zmiany warunków określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jeżeli przed upływem czterech lat od uprawomocnienia się decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestor nie złoży wniosku o pozwolenie na budowę ani nie uzyska postanowienia, o którym mowa w art. 72 u.o.o.ś., obowiązany będzie do uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Nie ma podstaw do przedłużenia wspomnianego na wstępie czteroletniego terminu na złożenie pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia, które nie jest realizowane etapowo, oraz dla przedsięwzięcia realizowanego etapowo, dla którego zmieniły się warunki określone w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.