Wiceminister Trojanowska podtrzymała zastrzeżenie polskiego rządu dotyczące propozycji Parlamentu Europejskiego ws. wstrzymania niezbędnej ilości uprawnień do emisji w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS). Tym samym Polska w pełni podzieliła punkt widzenia Prezydencji Duńskiej i Komisji Europejskiej, że unijne instrumenty takie jak system ETS nie powinny być zmieniane za pośrednictwem dyrektywy o efektywności energetycznej.

Wiceminister nawiązała również do ”Planu działań w zakresie energii do 2050 r.,” który zakłada m.in. istotny wzrost udziału źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii. Mając na uwadze traktatowe prawo państwa członkowskiego UE do swobodnego kształtowania własnego energy mix, Polska uważa, iż decyzje dotyczące zwiększania udziału OZE w bilansie energetycznym (ponad już uzgodniony przez UE 20-procentowy cel do 2020 r.), powinny być podejmowane na poziomie krajowym. Należy również uwzględnić potencjał kraju w tym obszarze i stopień rozwoju danej technologii.

Źródło: www.mg.gov.pl