W projekcie budowlanym, który uzyskał pozwolenie na budowę zaprojektowano w garażu podziemnym jako zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacje tryskaczową i wentylację kanałową dymoszczelną. Zgodnie z warunkami technicznymi możemy zamiennie zastosować wentylację strumieniową bezkanałową, uzgodnioną z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Czy taka zmiana może być uznana za zmianę istotną czy nieistotną?

Zgodnie z art. 36a ust. 5 ustawy - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) – dalej pr. bud. nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy zakresu określonego w punktach 1-7 tego przepisu oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi. Wnioskując z treści zacytowanego wyżej przepisu należy stwierdzić, że jest istotnym odstąpieniem – wymagającym uzyskania decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę – odstąpienie, które wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi. Mając na względzie fakt, że rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) - dalej r.w.t., stanowi zbiór "przepisów szczególnych" do ustawy pr. bud., a planowana zmiana – jak wynika z treści zadanego pytania – wymagać będzie dodatkowego uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, to tego rodzaju zmiana zostać powinna uznana za istotne odstąpienie od projektu budowlanego i postanowień pozwolenia na budowę. Co za tym idzie – zgodnie z treścią art. 36a ust. 1 pr. bud. – dokonanie takiego odstąpienia będzie wymagało uzyskania decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Jakub Mazurkiewicz