Czy zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej zachodzi konieczność pobierania opłaty skarbowej za wydanie przez starostę decyzji na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym - w razie potrzeby usunięcia drzew utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne, starosta, na wniosek zarządcy, wydaje decyzję o usunięciu drzew lub krzewów?

Decyzja ta nie jest ujęta w wykazie przedmiotów opłaty skarbowej stanowiącym załącznik do ustawy o opłacie skarbowej ani w piśmie stanowiącym wspólne stanowisko Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Finansów dotyczącym stosowania przepisów ustawy o opłacie skarbowej przy załatwianiu indywidualnych spraw na podstawie przepisów z zakresu ochrony środowiska. Decyzja ta stanowić może decyzję inną, niż wymieniona w niniejszym załączniku, do której mają zastosowanie przepisy k.p.a. tj. ujęte w części I.- Dokonanie czynności urzędowej pkt 53 u.o.s., dla których stawka opłaty skarbowej wynosi 10 zł.

Drugi pogląd stanowi, że zgodnie z częścią III pkt 44.6 załącznika do u.o.s. zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zwolnione są z opłaty skarbowej, jednak czy chodzi tu o zezwolenia wydane na podstawie ustawy o ochronie przyrody czy również wydane decyzje na podstawie ustawy o transporcie kolejowym (wyłączone art. 86 ust. 1 pkt 6 z u.o.p.)?


Przepisy o transporcie kolejowym nie posługują się sformułowaniem "zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów", tylko stanowią o "decyzji o usunięciu drzew lub krzewów". Należy zatem uznać, że w tym wypadku mamy do czynienia - jeśli idzie o przedmiot opłaty skarbowej - z dokonaniem czynności urzędowej (wydanie decyzji o usunięciu) na wniosek, a nie z wydaniem zezwolenia.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) - dalej u.o.s., opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

W myśl art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) - dalej u.t.k., w razie potrzeby usunięcia drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne, starosta, na wniosek zarządcy, wydaje decyzję o usunięciu drzew lub krzewów. Decyzję wykonuje zarządca.
Przepis powyższy nie posługuje się sformułowaniem "zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów", tylko stanowi o "decyzji o usunięciu drzew lub krzewów". Należy zatem uznać, że w tym wypadku mamy do czynienia - jeśli idzie o przedmiot opłaty skarbowej - z dokonaniem czynności urzędowej (wydanie decyzji o usunięciu) na wniosek, a nie z wydaniem zezwolenia.

Powyższe wskazuje na konieczność stosowania stawek z części I Tabeli (załącznik do u.o.s.).
W części III Tabeli istotnie wskazuje się (kolumna III pozycji 44, nr 6), że od opłaty skarbowej zwolnione są "zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów". Nie nawiązuje się tam wprost do przepisów o ochronie przyrody, lecz mowa jest generalnie o "zezwoleniu na usunięcie drzew lub krzewów". Jak już jednak wskazywano - w przypadku decyzji wydawanej na podstawie przepisów u.t.k. nie mamy do czynienia z "zezwoleniem na usunięcie drzew lub krzewów", tylko z "decyzją o usunięciu drzew lub krzewów".
W związku z tym uważam, że należy tutaj zastosować stawki (i ewentualnie zwolnienia) z części I Tabeli. Mamy tutaj bowiem do czynienia z czynnością urzędową (wydaniem decyzji) podejmowaną na wniosek.

Nie ma zwolnień dla tego rodzaju czynności. Nie przewidziano także odrębnej stawki dla tego rodzaju czynności. W związku z tym należy zastosować stawkę przewidzianą pod pozycją 53 części I Tabeli, tj. stawkę dla "decyzji innej, niż wymieniona w niniejszym załączniku, do której mają zastosowanie przepisy k.p.a.". Stawka opłaty skarbowej wynosi zatem w tym przypadku 10 zł.


Adam Bartosiewicz