Czy zbieranie odpadów zawsze polega na ich magazynowaniu?

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska

Czy zbieranie odpadów zawsze polega na ich magazynowaniu?

Odpowiedź:

Jak wynika wprost z samej definicji zbierania, którą ustawodawca zamieścił w tzw. słowniczku ustawowym w art. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) – dalej u.o., zbieranie odpadów polega na ich gromadzeniu przed transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępnym sortowaniu nieprowadzącym do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodującym zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowym magazynowaniu odpadów, a zatem czasowym ich przechowywaniu przez prowadzącego zbieranie odpadów. Pod pojęciem zbierania odpadów zawiera się zatem szereg działań, z których jednak biorąc pod uwagę istotę tego rodzaju działalności, gromadzenie odpadów związane z ich magazynowaniem stanowi jeden z elementów integralnych. Warto wskazać, iż w myśl art. 43 ust. 1 pkt 4 u.o. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów stanowi immanentny element decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów.

Anna Nieć, autorka współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska

Odpowiedzi udzielono 25 września 2014 r.

Data publikacji: 28 września 2014 r.