Czy zakład produkcyjny ma obowiązek przekazywania osobno odpadów z foli i tektury, czy też może przekazać je jako odpady zmieszane?

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska

Czy w myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) – dalej u.o. zakład produkcyjny ma obowiązek przekazywania osobno odpadów z foli i tektury (kody 15 01 01 oraz 15 01 02), czy też może przekazać je jako odpady zmieszane pod kodem 15 01 06?

Rozwiązanie polegające na przekazywaniu odpadów zmieszanych jest korzystniejsze i nastręcza mniej problemów z punktu widzenia ich wytwórcy.

Odpowiedź:

Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny, czyli według takich samych właściwości i takich samych cech odpadów.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o odpadach, odpady powinny być zbierane w sposób selektywny. Selektywne zbieranie oznacza, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 24 u.o., zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami. Oznacza to więc, że wytworzone odpady, w tym i odpady opakowaniowe, powinny być w sposób selektywny przekazywane i zbierane przez zbierającego odpady. Jeżeli więc mamy do czynienia z odpadami opakowaniowymi z papieru i tektury i z odpadami opakowaniowymi z tworzywa sztucznego, które mają różny charakter i różne właściwości, to powinny one być przekazane do zbierającego odrębnie pod kodem odpadu 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury oraz pod kodem 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.

Paweł Sosnowski, autor współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska

Odpowiedzi udzielono 11 września 2014 r.

Data publikacji: 12 września 2014 r.