Pytanie
X zaciągnęło w 2012 r. w banku A kredyt odnawialny w rachunku kredytowym w PLN (saldo na dzień 31 lipca 2013 r. to kwota np. 450.000 PLN). W lipcu 2013 r. X podpisało umowę z bankiem B na kredyt w rachunku bieżącym w walucie euro. Cel kredytu: finansowanie bieżącej działalności, oraz refinansowanie kredytu w banku A. Bank B zgodnie z umową spłacił zadłużenie X w banku A. Kwota zadłużenia banku A została przelana z konta euro w banku B. Bank B kwotę 450.000 PLN przeliczył po swoim kursie (4,145) i z rachunku walutowego pobrał kwotę 108.564 euro. X kwotę 108.564 euro przeliczyło po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wypływ waluty z rachunku banku B (108.564 euro x 4,2685 = 463 405 PLN) W wyniku operacji spłaty kredytu w banku A powstały ujemne różnice kursowe na rachunku w banku B. X stosuje tzw. podatkową metodę ustalania różnic kursowych.
Czy X postąpiła prawidłowo - czy powstała różnica kursowa jest kosztem uzyskania przychodu?