Pytanie
W mieszkaniu gminnym mieszka osoba, która ma dług z tytułu opłat za mieszkanie. Prezydent miasta zgodził się aby osoba ta odpracowała swój dług wykonując drobne prace na rzecz gminy - sprzątanie, brukowanie itp. Z dłużnikiem zostanie zawarty aneks do umowy najmu pozwalający na zapłatę czynszu także w formie świadczenia rzeczowego. Dłużnik nie będzie zatrudniony na podstawie umowy o dzieło ani umowy zlecenie. Dokumentem rozliczeniowym będzie kalkulacja rozliczeniowa z wykonanej pracy. Następnie będzie wystawiona nota uznaniowa na wykonaną pracę. Nota będzie zaewidencjonowana na poczet spłaty długu. Nie będzie obrotu gotówkowego.
Czy odpracowanie długu jest przychodem dla dłużnika?
Czy należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ZUS?