Pytanie
W szkole muzycznej I stopnia, dla której organem prowadzącym jest gmina, od 2012 r. jest zatrudniony nauczyciel bez kwalifikacji. Miał już zawarte dwie umowy o pracę na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014 za zgodą Centrum Edukacji Artystycznej - organu nadzorującego szkoły artystyczne. Nauczyciel posiada nadal stopień awansu nauczyciela stażysty, gdyż ze względu na brak kwalifikacji nie może uzyskać stopnia awansu nauczyciela kontraktowego. Podjął on studia w celu uzyskania kwalifikacji, jest obecnie po pierwszym roku (studia trwają trzy lata). Centrum Edukacji Artystycznej wyraziło zgodę na zatrudnienie ww. nauczyciela na rok szkolny 2014/2015 zgodnie z art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN.
Czy dyrektor szkoły może zawrzeć z nim trzecią już umowę o pracę na czas określony - z nauczycielem stażystą bez kwalifikacji?