Odpowiedź:
Jeżeli sprzęt będzie kierowany do naprawy to nie musi być traktowany jako zużyty sprzęt czyli jako odpady. Przemieszczanie sprzętu do naprawy wymaga jednak w wielu przypadkach spełnienia ustawowych wymagań dotyczących jego przemieszczania.

Uzasadnienie:
Ustawa z 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. poz. 1688), dalej u.z.s.e.e., w rozdziale 11 określa zasady przemieszczania używanego sprzętu oraz zużytego sprzętu. Art. 80 ust. 2 u.z.s.e.e. nakłada na posiadacza używanego sprzętu organizującego jego przemieszczanie szereg obowiązków w celu wykazania, że przemieszczany używany sprzęt nie jest zużytym sprzętem. U.z.s.e.e. przy tym precyzuje w art. 80 ust. 1, że przepisy te dotyczą przemieszczania nie każdego używanego sprzętu ale jedynie takiego, co do którego zachodzi podejrzenie, w szczególności z uwagi na jego funkcjonalność, że jest on zużytym sprzętem. Ustawa odnosi się do przemieszczania używanego sprzętu z Polski do innych krajów UE.

W art. 80 ust. 2 u.z.s.e.e. wskazano warunki, jakie muszą być spełnione, żeby wykazać, że przemieszczany używany sprzęt nie jest zużytym sprzętem. Przedsiębiorca organizujący przemieszczanie jest  więc obowiązany do udostępnienia organom kontrolnym kontrolującym transport używanego sprzętu:
a) kopii dokumentu nabycia używanego sprzętu, który potwierdzi funkcjonalność oraz przeznaczenie do bezpośredniego ponownego użycia używanego sprzętu,
b) dowodów oceny lub badań w postaci kopii dokumentacji (certyfikat badań lub dowód sprawności funkcjonalnej) dla każdego używanego sprzętu znajdującego się w przesyłce oraz protokołu wyszczególniającego dokumentację, o której mowa w art. 80 ust 2 pkt 2 lit. b u.z.s.e.e.,
c) oświadczenia posiadacza używanego sprzętu, organizującego jego przemieszczanie, że używany sprzęt oraz przewożone z nim rzeczy nie są odpadem, oraz wskazującego na zakres jego odpowiedzialności związanej z przemieszczaniem używanego sprzętu,
d) dokumentu transportowego, w szczególności listu przewozowego;

Jednocześnie podmiot organizujący wysyłkę powinien zapewnić:
a) przeprowadzenie badania używanego sprzętu polegającego na ocenie:
– jego funkcjonalności,
– obecności w nim niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych,
b) sporządzenie przez podmiot przeprowadzający badanie, o którym mowa w lit. a, dokumentacji badania zawierającej:
– numer i nazwę grupy i rodzaj używanego sprzętu,
– numer identyfikacyjny używanego sprzętu (numer typu), jeżeli został nadany,
– rok produkcji używanego sprzętu, jeżeli jest znany,
– wynik, rodzaj i datę przeprowadzenia badania oraz imię i nazwisko lub nazwę oraz adres lub siedzibę podmiotu, który je przeprowadził.

Powyższa dokumentacja (określona w punkcie b) powinna być umieszczona na przemieszczanym sprzęcie, a w przypadku gdy używany sprzęt jest opakowany – na jego opakowaniu.
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zobowiązuje również posiadacza używanego sprzętu, który organizuje jego przemieszczanie do:
1) jego zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie przemieszczania, załadunku i rozładunku, w szczególności przez jego odpowiednie opakowanie i rozmieszczenie;
2) przekazania podmiotowi dokonującemu jego przemieszczania dokumentów, o których mowa odpowiednio w art. 80 ust. 2 pkt 1 albo art. 82 ust. 2 u.z.s.e.e.

Powyższe zasady dotyczące przemieszczania używanego sprzętu nie stosuje się do odbywającego się, w ramach transakcji pomiędzy przedsiębiorcami, przemieszczania:
1) sprzętu, który jako wadliwy jest wysyłany do naprawy gwarancyjnej z zamiarem jego ponownego użycia lub
2) używanego sprzętu przeznaczonego do użytku profesjonalnego, wysyłanego do regeneracji lub naprawy do krajów, do których mają zastosowanie wydawane przez Radę Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przepisy dotyczące kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów przeznaczonych do odzysku z zamiarem ponownego użycia, lub
3) wadliwego używanego sprzętu przeznaczonego do użytku profesjonalnego, w szczególności wyrobu medycznego lub jego części, który jest wysyłany w celu przeprowadzenia analizy przyczyn usterki - w przypadku gdy taką analizę może przeprowadzić wyłącznie wytwórca tego sprzętu lub działająca w jego imieniu osoba trzecia.

Pomimo wyłączenia używanego sprzętu z rygorów określonych w art. 80 u.z.s.e.e. przedsiębiorca organizujący jego przemieszczanie powinien dołączyć do sprzętu oświadczenie, że używany sprzęt oraz przewożone z nim rzeczy nie są odpadem, oraz wskazujące na zakres jego odpowiedzialności związanej z przemieszczaniem używanego sprzętu, a także dołączyć do przemieszczanego sprzętu dokument transportowy, w szczególności list przewozowy.

Art. 83 ust. 1 u.z.s.e.e. stanowi, że w przypadku braku odpowiednio dokumentacji, o której mowa w art. 80 ust. 2 pkt 2 lit. b u.z.s.e.e., albo dokumentów, o których mowa w art. 82 ust. 2 u.z.s.e.e. lub w przypadku, gdy z tej dokumentacji nie wynika, że używany sprzęt nie jest zużytym sprzętem, a także w przypadku, gdy przemieszczany używany sprzęt nie jest odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem podczas przemieszczania, załadunku i rozładunku, w szczególności odpowiednio opakowany oraz rozmieszczony, uznaje się, że przemieszczany używany sprzęt jest zużytym sprzętem, a jego przemieszczanie za nielegalne przemieszczanie w rozumieniu art. 2 pkt 35 rozporządzenia 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14.06.2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12 lipca 2006, s. 1), zwanego dalej rozporządzeniem 1013. Do nielegalnego przemieszczania używanego sprzętu stosuje się przepisy art. 24 i art. 25 rozporządzenia 1013 oraz przepisy ustawy z 29.06.2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1048).

Oczywiście, jeżeli firma wysyłająca z Polski sprzęt uzna, że jest on zużytym sprzętem czyli odpadami, to w takim przypadku jego przemieszczanie nie wymaga spełnienia powyższych warunków określonych w u.z.s.e.e., ale podlega przepisom rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14.06.2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12 lipca 2006, s. 1).

Paweł Sosnowski, autor współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska
Odpowiedzi udzielono 11.08.2017 r.