Pytanie:
Czy wymagane jest uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew owocowych z terenu zieleni, jakim jest rodzinny ogród działkowy?

Odpowiedź:
Na usunięcie drzew owocowych z rodzinnego ogrodu działkowego (ROD) nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia. Teren ROD nie jest terenem zieleni w rozumieniu art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) - dalej u.o.p.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 5 pkt 21 u.o.p., tereny zieleni to tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym.
Tymczasem teren rodzinnych ogrodów działkowych nie stanowi terenu publicznie dostępnego. Korzystają z niego wyłącznie użytkownicy działek. Nie ma znaczenia, że większość powierzchni jest zajęta pod uprawę roślinności, w tym ozdobnej, a przy drogach wewnętrznych rośnie zieleń. Z terenem zieleni jest związany element, jakim jest powszechna dostępność do tych terenów, np. do ogrodu zoologicznego, parku czy cmentarza.