Pytanie
Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie – dalej pr. łow., w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, starosta, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, może wydać decyzję o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny.
Czy jest to zadanie własne powiatu i koszty związane z wykonaniem takiej decyzji muszą być finansowane ze środków własnych powiatu?
Czy może jest to zadanie rządowe i może być finansowane z budżetu wojewody?
Czy wskazanie w ustawie, że coś jest wykonywane w tym wypadku przez starostę z zakresu administracji rządowej oznacza równocześnie, że jest finansowane z budżetu wojewody?
Ustawa nie wskazuje jednoznacznie źródeł finansowania w niektórych przypadkach, wskazuje jednak na zakres administracji, jak to ma miejsce np. w art. 7 czy art. 29 ust. 1 pkt 2 pr. łow.