Pytanie
Po przeprowadzonej kontroli i postępowaniu w sprawie istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego organ nadzoru budowlanego wydał decyzję zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy -Prawo budowlane nakazującą inwestorowi wykonanie projektu zamiennego.
Jak organ nadzoru budowlanego ma potraktować decyzję o warunkach zabudowy wydaną w 2002 r. (przedłożoną przy wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę w 2002 r.) przy zatwierdzaniu wyżej wymienionego projektu, w sytuacji, kiedy na terenie na którym prowadzona jest budowa brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego?
Zgodnie z zapisem w powyższej decyzji o warunkach zabudowy, jest ona ważna przez rok od wydania.
Czy ta decyzja jest nadal wiążąca w postępowaniu organu nadzoru budowlanego?