Czy wydając zezwolenie, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) - dalej u.o., na odzysk odpadów z uwzględnieniem zbierania, odpady przewidziane do zbierania z góry traktujemy jako odpady przewidziane również do odzysku?
Przywołany w treści pytania art. 32 u.o., zwalnia posiadaczy odpadów, którzy łącznie prowadzą odzysk lub unieszkodliwianie oraz zbieranie lub transport odpadów, z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów pod warunkiem, że we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, posiadacze ci, uwzględnią dodatkowo również wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów. Należy jednak podkreślić, że wskazana regulacja dotyczy przede wszystkim i niejako w pierwszej kolejności zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, w którym dopiero dodatkowo uwzględnia się wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie lub transport. Ustawa nie wskazuje jednak, że prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania oraz zbierania lub transportu odpadów, musi obejmować te same rodzaje odpadów. W mojej ocenie zatem, przyjęcie "z góry" założenia, iż wszystkie wymienione we wniosku o wydanie zezwolenia na odzysk odpady, muszą być jednocześnie zbierane przez posiadacza, jest niewłaściwe.

Anna Nieć