Czy wszyscy rolnicy, niezależnie od posiadanego areału i wielkości hodowli, są zobowiązani do sporządzania planu nawożenia?
Podmioty, które mają obowiązek opracowania planu nawożenia, wskazane są w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033). Plany nawożenia opracowują także korzystający z dopłat rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne na obszarach szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych należy ograniczyć, dla których opracowywane są programy działań obejmujące środki zaradcze do obowiązkowego stosowania, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia. z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4, poz. 44), gdzie m.in. jest wskazany plan nawożenia.
Alicja Brzezińska