Pytanie
Przedsiębiorstwo wodociągowe wystąpiło z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej i wprowadzanie wód z płukania filtra na SUW do ziemi. Ujęcie wody składa się z dwóch studni głębinowych pracujących naprzemiennie (1968 r. i 1973 r.). Studnie te nie posiadają wodomierzy do pomiaru wody surowej z każdej z nich osobno. Istnieje jeden wodomierz wody surowej zlokalizowany na stacji uzdatniania.
Ponadto pojemność odstojnika wód z płukania filtra na SUW nie jest wystarczająca do zatrzymania całej ilości ścieków, jaka powstaje z płukania tego filtra. Wobec powyższego wnioskodawca wniósł o ustalenie w pozwoleniu wodnoprawnym terminów wykonania ww. wodomierzy i wymiany odstojnika.
Czy starosta ma prawo wydawania pozwolenia wodnoprawnego z ustalaniem terminów na wykonanie obowiązków wskazanych powyżej?
Czy wnioskodawca uzyskując pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód powinien spełniać wymagania określone ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) – dalej pr. wod. oraz posiadać zamontowane właściwe urządzenia oczyszczające?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 3 lutego 2012 r.
W mojej ocenie starosta nie powinien udzielić pozwolenia wodnoprawnego z uwagi na treść art. 126 pkt 1 w zw. z art. 125 pkt 3 pr. wod. Przepis art. 126 pr. wod. ustala przesłanki, które w przypadku ich spełnienia się uniemożliwiają wydanie pozwolenia wodnoprawnego. W opisanym przypadku brak urządzenia oczyszczającego o odpowiedniej pojemności powoduje zagrożenia dla środowiska związane z odprowadzaniem ścieków niespełniających wymagań w zakresie parametrów jakościowych określonych przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.). Należy mieć również na uwadze, że starosta po wydaniu pozwolenia uwarunkowanego zainstalowaniem wodomierza i odstojnika o odpowiedniej pojemności w zasadzie nie ma możliwości sprawdzenia, czy faktycznie w danym terminie urządzenia te zostały zainstalowane.
Uzasadnienie
Nawet jeśli wniosek złożony przez przedsiębiorstwo wodociągowe spełnia wymagania art. 131 pr. wod., to w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 126 pr. wod. organ powinien odmówić wydania pozwolenia (tak NSA w wyroku z dnia 28 kwietnia 2006 r., II OSK 749/05, LEX nr 209509). Sąd ten w uzasadnieniu wyroku stwierdził "Prawidłowa jest wykładnia art. 126 ustawy przez przyjęcie, że uregulowanie to statuuje obowiązek wydania pozwolenia wodnoprawnego, o ile zostaną spełnione wymagania przewidziane w ustawie, a odmowa może nastąpić tylko wówczas, gdy ujawnione zostaną okoliczności określone w art. 126 ustawy, który z kolei odsyła do art. 125 ustawy". Dla przedsiębiorstwa wodociągowego odmowa wydania pozwolenia oznacza konieczność wnoszenia do marszałka województwa podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska do czasu zainstalowania urządzeń i otrzymania pozwolenia.
Janusz Jerzy