Odpowiedź:
Przedsiębiorca odbierający odpady zużytego sprzętu będące odpadami komunalnymi nie musi posiadać wpisu do rejestru GIOŚ. Nie jest on podmiotem zbierającym zużyty sprzęt, jeżeli odbiera odpady na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250) – dalej u.u.c.p.g.

W przypadku, gdy działa jako podmiot posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów, w tym odpadów zużytego sprzętu, musi posiadać wpis do rejestru GIOŚ. Jest wtedy traktowany jako podmiot zbierający zużyty sprzęt.

Uzasadnienie:

Podmioty, które nie są obowiązane do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, a które zbierają zużyty sprzęt, nie są w świetle art. 4 pkt 23 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688) – dalej u.z.s.e.e., traktowane jako zbierający zużyty sprzęt. W związku z tym, nie są też obowiązane do zarejestrowania się w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez głównego inspektora ochrony środowiska. Wśród tych podmiotów jest przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, w tym odpady zużytego sprzętu.

Zgodnie z art. 117 u.z.s.e.e. podmioty zbierające zużyty sprzęt wpisane do rejestru, niebędące zbierającymi zużyty sprzęt, podlegają wykreśleniu z urzędu z tego rejestru w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
W przypadku podmiotu odbierającego odpady komunalne, który odbiera odpady z nieruchomości i przekazuje je bezpośrednio do kolejnych posiadaczy odpadów, którzy dokonają ich dalszego zagospodarowania, nie mamy do czynienia ze zbieraniem odpadów, ale z ich odbieraniem.

Zbieranie definiowane jest w art. 3 ust. 2 pkt 23 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), jako gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów. Skoro podmiot odbierający odpady komunalne nie gromadzi ich, ale przekazuje bezpośrednio do kolejnych posiadaczy odpadów, to tym samym podmiot ten również nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami