Odpowiedź:
Zamawiający powinien uwzględnić obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego już w postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie:
Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego przez projektanta nad realizacją projektu architektoniczno-budowlanego, którego jest autorem, wiąże się w sposób immanentny z rolą twórcy takiego projektu. Stosownie bowiem do postanowienia art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego z 7.07.1994 r., do podstawowych obowiązków projektanta należy sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Z powyższego wynika i tak też rekomenduje Urząd Zamówień Publicznych, że zamawiający powinien uwzględnić obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego już w postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowej, tak: Opinia UZP pt.: "Stosowanie ustawy – Prawo zamówień publicznych do zamówień na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu architektoniczno-budowlanego": "już na etapie zamówienia na prace projektowe zamawiający ma obowiązek na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy PZP określić zasady i warunki sprawowania nadzoru autorskiego. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż pełnienie nadzoru autorskiego nie stanowi odrębnego i niezależnego przedmiotu zamówienia od samego zamówienia na prace projektowe".

W takim przypadku zamawiający szacuje wartość zamówienia z uwzględnieniem kosztów nadzoru autorskiego. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia określa zasady i warunki pełnienia nadzoru autorskiego, w takim zakresie, w jakim na danym etapie jest w stanie określić (np. przybliżony, prawdopodobny czas robót budowlanych, minimalną liczbę pobytów na budowie itp.). Wykonawca nie może mieć bowiem wątpliwości do czego zostaje zobowiązany, gdyż może to wpłynąć na zaoferowaną przez niego cenę.

Ponieważ może się okazać, że z różnych przyczyn do realizacji inwestycji budowlanej nie dojdzie, nie jest wskazane ponoszenie kosztów nadzoru tam, gdzie nie jest on wykonywany. W związku z tym warto zastosować w takim zamówieniu rozliczenia częściowe, tj. na podstawie odrębnych faktur po wykonaniu odpowiednich czynności, np. za wykonanie dokumentacji oraz za pełnienie nadzoru autorskiego. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami