Pytanie
Czy starosta powinien wezwać wnioskodawcę do załączenia do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesie rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne decyzji środowiskowej?
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) - dalej r.p.z.o.ś., do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów. Sprawa dotyczy składowiska odpadów komunalnych o pojemności poniżej 25 tyś. m3, na które przyjmowano dziennie poniżej 10 ton odpadów. Rekultywacja składowiska zgodnie z przytoczonym wyżej przepisem należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wykaz decyzji, przed uzyskaniem których wymagana jest decyzja środowiskowa, zawiera art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) - dalej u.o.o.ś. W ww. przepisie nie wymieniono decyzji o rekultywacji odpadów. Nie wymieniono też decyzji o zgodzie na zamknięcie składowiska, chociaż to ona określa harmonogram i sposób rekultywacji zamkniętego składowiska. Wobec powyższego marszałek województwa, wydając w maju 2013 r. decyzję o wyrażenie zgody na zamknięcie przedmiotowego składowiska, nie żądał od wnioskodawcy przedłożenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, której wnioskodawca i tak nie posiada, pomimo że z wniosku wynika, że rekultywacja składowiska będzie wykonywania z użyciem odpadów (osady komunalne, popioły, gleba, kamienie). Obecnie zarządzający składowiskiem wystąpił do starosty o wydanie decyzji zezwalającej na przetwarzanie - odzysk odpadów w procesie rekultywacji tego składowiska. Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 21 u.o.o.ś., wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o. Ponadto, stosownie do art. 42 ust. 4 u.o., do wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 u.o.o.ś., o ile jest wymagana.
Czy w tej sytuacji starosta powinien wezwać wnioskodawcę do załączenia do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesie rekultywacji składowiska decyzji środowiskowej?