Pytanie
Spółka z o.o. wydzieliła ze swego majątku zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Na jego bazie powstał nowy podmiot w wyniku podziału dotychczasowego (art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych). Spółka, która została wydzielona nabywa wszystkie prawa i obowiązki w zakresie przejmowanej zorganizowanej części majątku zgodnie z KSH i Ordynacją podatkową (podział zgodnie z planem podziału, dla nowo powstałego podmiotu). Pytanie dotyczy składanej pierwszej deklaracji VAT-7 za okres od momentu wydzielenia nowego podmiotu w związku z przejęciem częściowym VAT należnego i naliczonego przez nowy podmiot.
Czy w deklaracji nowego podmiotu winny znaleźć się zobowiązania i należności w zakresie VAT ze starego podmiotu (z części przejętej)?
Czy takie zobowiązania i należności powinien rozliczyć stary podmiot w swej deklaracji VAT-7 i następnie zwrócić nowo powstałemu?
Zdaniem spółki każdy z podmiotów w swej deklaracji powinien wykazać swe zobowiązania i należności VAT dotyczące podzielonego majątku, a nie rozliczone ze względu na różne okresy obowiązku podatkowego i terminy zwrotu podatku z urzędu skarbowego. W tym zakresie podmioty winny wydzielić rejestry VAT i przyporządkować do dwóch podmiotów starego i wydzielonego nowego.