Pytanie:
Czy VAT naliczony w wystawionej fakturze od zakupu paliwa w Polsce można odliczyć jak w przypadku zakupu w kraju (paliwo tankowane jest do samochodów ciężarowych w celu sprzedaży opodatkowanej VAT)?
Czy tzw. opłaty serwisowe naliczane przez świadczącą spółkę, związane z obsługą opłat za korzystanie z dróg np. w Czechach wyspecyfikowane i opatrzone klauzulą "obroty zgodnie z procedurą samonaliczenia podatku vat", są podstawą do samonaliczenia?
Czy podatek VAT od paliwa zakupionego w ww. trybie w krajach UE nie ma wpływu na ustalenie właściwej wartości podatku należnego i naliczonego w deklaracji i rejestrach jednostki?

 

Odpowiedź:
W orzecznictwie sądowo administracyjnym pojawił się pogląd, że wystawca kart paliwowych sam nie dokonuje dostawy paliwa, ani tego paliwa nie nabywa, a jedynie świadczy usługę polegającą na finansowaniu zakupów paliwa przez odbiorców kart paliwowych. Oznacza to, że faktury na sprzedaż paliwa wystawione przez firmy zajmującej się dystrybucją kart paliwowych, nie stanowią podstawy do odliczenia VAT.
Podatek od wartości dodanej naliczany w innych krajach UE nie ma wpływu na rozliczenie VAT w Polsce.

Jeżeli usługi serwisowe są świadczone przez usługodawcę będącego podatnikiem nieposiadającym siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, ich nabycie stanowi import usług, dla którego podatnikiem VAT jest usługobiorca.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 u.p.t.u., przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Zasada ta nie dotyczy naliczonego przy nabyciu paliwa w innych krajach UE podatku od wartości dodanej.
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 27 listopada 2012 r., I SA/Wr 1274/12, związany wykładnią Naczelnego Sądu Administracyjnego zawartą w wyroku z dnia 14 sierpnia 2012 r., I FSK 1177/11, który z kolei odwołał się do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2003 r., C-185/01, Auto Lease Holland BV, stwierdził, że wystawca kart paliwowych sam nie dokonuje dostawy paliwa, ani tego paliwa nie nabywa, a jedynie świadczy usługę polegającą na finansowaniu zakupów paliwa przez odbiorców kart paliwowych.
W praktyce oznacza to, że faktury na sprzedaż paliwa wystawione na rzecz lub przez firmy zajmującej się dystrybucją kart paliwowych, się fakturami dokumentującymi czynności, które nie zostały dokonane.
Wówczas odbiorcy faktury nie przysługuje prawo do odliczenia, na mocy wyłączenia, o którym mowa art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) u.p.t.u.
Zgodnie z art. 28b ust. 1 u.p.t.u. zasadą jest, że miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.
Według definicji zawartej w art. 2 pkt 9 u.p.t.u. przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u. Przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. a oraz lit. b tiret pierwszy u.p.t.u. stanowi, że podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
- co do zasady usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju,
- usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 u.p.t.u.
W takim przypadku nabycie usług serwisowych, stanowiące import usług, podlega tzw. samonaliczeniu.
[Uwaga! Ta odpowiedź jest już nieaktualna od 1 I 2019 r.]