Odpowiedź:
W pytaniu podano za mało informacji dla dokonania pełnej oceny przedstawionej sytuacji. Udzielenie wiążącego stanowiska wymagałoby bliższej znajomości całego opisanego systemu, w tym rodzaju powierzchni odwadnianych, jak też statusu prawnego i zasadniczej funkcji, którą pełnił wskazany kanał. Należy wyjaśnić, że stosownie do art. 9 ust. 1 pkt 5 pr. wod., jako kanał rozumie się sztuczne koryto prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dnia co najmniej 1,5 m przy ich ujściu lub ujęciu. Wówczas, w myśl art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. a pr. wod., znajdujące się nim wody należy traktować jako wody płynące. Jeżeli po przebudowie – uszczelnieniu, kanał nie pełni już roli urządzenia melioracji wodnej, w rozumieniu art. 71 pr. wod. i w konsekwencji został wykreślony z ewidencji, o której mowa w art. 70 ust. 3 pr. wod., to można by przyjąć, że jest to system dla zbierania i odprowadzania do rzeki mieszaniny wód opadowych i wód drenażowych.

Kwestia kwalifikacji wskazanej mieszaniny nie jest tak oczywista. Gdyby tym systemem zrzucane były same wody opadowe zebrane z zanieczyszczonych powierzchni wyspecyfikowanych w art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c pr. wod., to można by uznać tego rodzaju wody za ścieki. Zgodnie z przywołaną definicją, wody opadowe zaliczone są do ścieków, jeżeli w sposób zorganizowany (za pomocą szczelnych, otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacyjnych) są odprowadzane z powierzchni o trwałej nawierzchni, przykładowo: z miast, terenów przemysłowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchni. Tego rodzaju ścieki, przed wprowadzaniem do wód lub do ziemi, muszą spełniać standardy jakościowe określone w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego - dalej r.w.ś.w.z.

Natomiast wody drenażowe stanowią wody pochodzące z systemów hydrotechnicznych stosowanych w przypadku, gdy w podłożu lub konstrukcji występuje przepływ wód infiltracyjnych lub gruntowych oraz w celu zabezpieczenia materiału konstrukcji lub podłoża przed szkodliwym działaniem filtracji, która powoduje zmiany strukturalne w gruncie. Tego rodzaju wody nie kwalifikują się do żadnej kategorii ścieków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 14-17 pr. wod., co też może rodzić wątpliwości odnośnie przypisania im wymagań jakościowych określonych w r.w.ś.w.z. Z tego względu uważam, że w analizowanym przypadku można przyjąć, że wylotem opisanej kanalizacji odprowadzane są wody drenażowe i ścieki opadowe (przy założeniu, że wody opadowe pochodzą z powierzchni wyspecyfikowanych w art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c pr. wod.). Przy czym, uważam, że z uwagi na specyfikę zastosowanego rozwiązania prowadzącego jednak do pewnego "rozcieńczania" ścieków opadowych, kontrola jakościowa tych ścieków powinna być prowadzona jeszcze przed zmieszaniem z wodami drenażowymi. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami