Pytanie
Spółdzielnia mieszkaniowa administruje budynkiem mieszkalnym, który znajduje się w jej zasobach spółdzielczych, w którym zamieszkują zarówno wyodrębnieni właściciele lokali jak i osoby ze spółdzielczym prawem do lokalu. Spółdzielnia planuje zbycie części wspólnej budynku - dach budynku, na którym inwestor planuje wybudowanie lokali mieszkalnych. Uzyskane ze sprzedaży części wspólnej budynku, środki finansowe spółdzielnia planuje przeznaczyć na fundusz remontowy. Środki te byłyby następnie wykorzystane na remont budynku lub przeznaczone na współfinansowanie budowy dźwigu, który wzniesie inwestor dla nowobudowanych lokali mieszkalnych (aktualnie budynek jest czteropiętrowy).
Czy Spółdzielnia może uzyskane ze sprzedaży środki finansowe przeznaczyć w całości na fundusz remontowy?
Czy po stronie właścicieli lokali powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?
Czy spółdzielnia byłaby zobowiązana wystawić właścicielom PIT?
Czy na sprzedaż części wspólnej budynku konieczna jest zgoda wszystkich właścicieli lokali mieszkalnych w tym budynku?
Jeśli określony budynek wchodziłby w skład nieruchomości wielobudynkowej, to czy wszyscy właściciele z tej nieruchomości, nie tylko z tego budynku, muszą wyrazić zgodę na sprzedaż części wspólnej określonego budynku?
Czy u wszystkich powstałby z tego tytułu przychód?