Pytanie
Zakład pracy rozwiązał z powódką umowę o pracę za wypowiedzeniem z przyczyny nienależytego wykonywania przez nią obowiązków i naruszenia procedury wewnętrznej i nie konsultował tego wypowiedzenia ze związkiem zawodowym. Powódka wniosła pozew żądając 3 miesięcznego odszkodowania na podstawie art. 45 kodeksu pracy zarzucając pracodawcy m.in. brak konsultacji związkowej i nieuzasadnione wypowiedzenie (nieprawdziwa przyczyna itd.). Ostatecznie została zawarta ugoda sądowa, gdzie zakład pracy na podstawie ugody zobowiązał się m.in. wypłacić powódce kwotę stanowiącą połowę żądanego odszkodowania. W ugodzie nie został zawarty tytuł płatności tej kwoty jako odszkodowanie czy odprawa, a jedynie zostało wskazane, że na podstawie ugody zakład pracy zobowiązuje się do wypłaty powódce danej kwoty w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia zapłaty na rachunek bankowy. Nie było mowy w ugodzie o odprawie, bo umowa nie rozwiązała się z przyczyn nie dotyczących pracownika. Dodatkowo na wniosek powódki zmieniono sam tryb rozwiązania umowy tj. z wypowiedzenia na porozumienie.
Czy dokonując wypłaty zasądzonej kwoty zakład pracy powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki ZUS?