Firma X posiada odpady (wysłodki) i chce zlecić usługę odzysku innej firmie Y. Firma Y posiada suszarnie do suszenia tych wysłodków, a nie posiada zezwolenia na odzysk odpadów. Czy starosta może wydać zezwolenie na odzysk odpadów firmie X w instalacji należącej do firmy Y?
Starosta może wydać zezwolenie na odzysk odpadów firmie X, pod warunkiem, że spełni ona wymagania związane z prowadzeniem tego odzysku, określone w art. 27 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) - dalej u.o., w szczególności uzyska jakikolwiek tytuł prawny do miejsca, w którym będą magazynowane i odzyskiwane odpady (np. legitymując się umową dzierżawy czy umową użyczenia). Musi posiadać również porozumienie dotyczące korzystania z cudzej instalacji. Z kolei, firma Y, mając instalację i tytuł prawny do terenu nie będzie mogła prowadzić odzysku wysłodków na zlecenie firmy X, nie mając zezwolenia na odzysk.
Do wniosku o wydanie zezwolenia na odzysk odpadów należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do terenu, na którym będą magazynowane odpady. Ponadto, zgodnie z art. 27 ust. 1 pkt 3 u.o. wnioskodawca musi oznaczyć miejsce prowadzenia działalności w zakresie odzysku. Bez oświadczenia woli właściciela instalacji, z której wynikać będą zasady jej udostępniania firmie X, nie będzie ona mogła wskazać zakładu lub jego części należącego do firmy Y. Gdyby było inaczej, to każdy przedsiębiorca nieposiadający instalacji niezbędnej do prowadzenia działalności mógłby, nawet bez informowania jej właściciela, wskazywać ją w dowolnym wniosku o udzielenie zezwolenia na gospodarowanie odpadami. Nie mając takiego porozumienia firma X nie udowodni, że posiada możliwości techniczne i organizacyjne pozwalające należycie wykonywać odzysk odpadów.
Starosta, może zatem, wezwać firmę X, w trybie art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), do uzupełnienia wniosku o wymagane dokumenty, wyznaczając okres tego uzupełnienia (7 dni).

Janusz Jerzy