Czy ścieki z hoteli - budynków użyteczności publicznej, w których jest restauracja, pralnia pracująca na rzecz hotelu oraz kuchnia częściowo korzystająca z półproduktów (np. obranych warzyw) zaopatrzona na wylocie ścieków w separator tłuszczu, można uznać za ścieki przemysłowe?
Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 15 obowiązującej ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) - dalej pr. wod., ścieki bytowe to ścieki pochodzące z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków. Należy zauważyć, że cytowana definicja określa ścieki bytowe według dwóch kryteriów. Pierwszym z nich jest miejsce powstawania ścieków, którymi m.in. są budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego oraz budynki użyteczności publicznej.
Ustawa pr. wod. nie zawiera definicji budynku zamieszkania zbiorowego, czy też budynków użyteczności publicznej. Tego typu pojęcia są natomiast zdefiniowane w innych aktach prawnych, w szczególności z zakresu prawa budowlanego. W rozumieniu § 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) budynkiem zamieszkania zbiorowego jest budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny. Drugim kryterium jest sposób powstawania ścieków - ludzki metabolizm i funkcjonowanie gospodarstw domowych. Przy czym, zgodnie z obowiązująca definicją, do ścieków bytowych należą także ścieki o zbliżonym składzie, a pochodzące z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej.
Zakładając zatem, że wszystkie wymienione w pytaniu rodzaje usług, w tym gastronomiczne, pralnicze, są bezpośrednio związane z funkcjonowaniem hotelu (czyli budynku zamieszania zbiorowego), a wytwarzane w ich efekcie ścieki są odprowadzane bez żadnych domieszek (np. ścieków powstających w wyniku innej działalności prowadzonej w obrębie tego obiektu, które mogłyby definitywnie wpłynąć na jakość tych ścieków, szczególnie pod względem składu chemicznego) można by przyjąć, iż charakter całej mieszaniny będzie zbliżony do kategorii ścieków, jakie na ogół są wytwarzane podczas funkcjonowania gospodarstw domowych (budynków mieszkalnych), czyli bytowych.

Ewa Piętowska