Odpowiedź:
Rozbiórka dachu, polegająca na zdjęciu dachówki, zmianie konstrukcji drewnianej, wykonaniu więźby dachowej oraz pokryciu blachodachówką nie może w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) – dalej pr. bud. zostać uznana za remont. Powyższe prace stanowić będą w istocie przebudowę, której realizacja wiązać się będzie z koniecznością uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Uzasadnienie:

Zgodnie z brzmieniem art. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) – dalej pr. bud., przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Dokonywanie zmian w konstrukcji dachu nie wpisuje się w definicję remontu, w istocie bowiem przy ingerencji w konstrukcję dachu powstaje niejako nowa substancja budowlana, zaś cały obiekt w wyniku dokonanych zmian będzie charakteryzował się innymi parametrami. Stąd też planowane roboty należy uznać za przebudowę, bądź też rozbudowę.

Zgodnie z art. 3 pkt 7a pr. bud. za przebudowę należy rozumieć wykonanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji (…).

Jeśli natomiast inwestor planuje wykonanie nowej więźby dachowej, co łączyć się będzie np.  ze zwiększeniem kubatury obiektu, zmianą jego wysokości będziemy mieli do czynienia z rozbudową.

Generalnie wszelkie zmiany w parametrach charakterystycznych obiektu - jak zostało wskazane powyżej - jego wysokością, długością, powierzchnią zabudowy, kubaturą wpisują się w roboty budowlane z rodzaju rozbudowy.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1b pr. bud. pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków. Jednak tego rodzaju roboty w świetle art. 30 ust. 1 pkt 2 wymagają dokonania zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno- budowlanej.

Tak więc, jeśli inwestor zamierza dokonać przebudowy (tj. nie zmienią się tzw. parametry charakterystyczne całego obiektu, a więc długość, wysokość, kubatura, powierzchnia zabudowy), nie będzie konieczne uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Jeśli jednak zmiana pokrycia dachu i ingerencja w jego konstrukcję niesie za sobą także zmianę parametrów charakterystycznych należy uznać, iż inwestor dokonał w istocie rozbudowy, zaś rozbudowa obiektu wiązać się będzie z koniecznością uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wynika to wprost z faktu niesklasyfikowania przez ustawodawcę tego rodzaju robót w art. 29 pr. bud., który stanowi zamknięty zbiór robót i obiektów, których realizacja będzie wiązać się z koniecznością uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów