Pytanie użytkownika LEX Ochrona Środowiska: Czy przycięcie gałęzi drzew, które znajdują się na terenie zakładu produkcyjnego, wymaga informowania o tym zamiarze urzędu?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 87a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (dalej u.o.p.) prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.

Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony

Należy mieć na uwadze, że na podstawie art. 87a ust. 2 u.o.p., prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

  • usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
  • utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
  • wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.

 

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi zaś uszkodzenie drzewa (art. 87a ust. 4 u.o.p.).

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika zatem, że jeżeli nie zachodzą wyjątki wskazane w art. 87a ust. 2 pkt 1-3 u.o.p., dozwolone jest usunięcie gałęzi drzewa w wymiarze nieprzekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa.

Więcej informacji znajdziesz w LEX Ochrona Środowiska:

Decyzja w sprawie zezwolenia na wycięcie drzew - POBIERZ WZÓR >

Czy w uzasadnionych przypadkach za wycięcie drzew można wskazać do nasadzeń krzewy? >