Częściej wskazywana jest presja zewnętrzna (59%) jako przyczyna podejmowanych działań proekologicznych – wśród firm, których przepisy dotyczą w mniejszym stopniu presja zewnętrzna stanowi 40%. Realizowane wartości, jako motyw działań proekologicznych są tymczasem wskazywane najczęściej przez przedstawicieli firm, na które prawo ochrony środowiska wpływa w małym stopniu lub w ogóle (45%). Ponoszone koszty (35%) oraz brak korzyści finansowych (11%) to najczęściej wymieniana bariera dla prowadzenia działalności ekologicznej. 60% top managerów uznaje, ze ich firma odnosi wymierne korzyści w wyniku prowadzonych działań proekologicznych.

Pod pojęciem „wymiernych korzyści” najczęściej kryją sie oszczędności kosztowe (54%) oraz lepszy wizerunek firmy (31%). Skłonność podejmowania dialogu ze środowiskiem nauki (54%). Skłonność podejmowania dialogu ze środowiskiem nauki (54%) oraz administracja (35%) przejawiają firmy duże oraz te, które juz obecnie prowadza działania na rzecz ochrony środowiska. Niemal 40% zarządzających nie potrafi wskazać, jakimi działaniami organizacje ekologiczne mogłyby wspomóc działalność ich firmy na rzecz ochrony środowiska. Może to z jednej strony wynikać z braku potrzeby takiej pomocy, z drugiej – z braku odpowiednich doświadczeń lub wiedzy o zakresie działań podejmowanych przez organizacje ekologiczne. Niemal 40% zarządzających nie potrafi wskazać, jakimi działaniami organizacje ekologiczne mogłyby wspomóc działalność ich firmy na rzecz ochrony środowiska. Może to z jednej strony wynikać z braku potrzeby takiej pomocy, z drugiej – z braku odpowiednich doświadczeń lub wiedzy o zakresie działań podejmowanych przez organizacje ekologiczne.

Przedmiotowe badanie obejmowało zakres działań przedsiębiorstw związane z ochrona środowiska, ocenę opłacalności działań proekologicznych, postrzeganie barier przy podejmowaniu działalności na rzecz ochrony środowiska oraz gotowość do dialogu z administracja, ekologicznymi organizacjami pozarządowymi oraz światem nauki. Motywacja do podejmowania działań proekologicznych to przede wszystkim splot wymogów prawnych i rynkowych oraz wartości realizowanych przez firmę.