Pytanie:
Czy projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalno-usługowym powinien zawierać informację o obszarze oddziaływania obiektu?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – dalej pr. bud. projekt budowlany powinien zawierać:

1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;

2) projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 - również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych;

3) stosownie do potrzeb - w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych;

4) w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;

5) informację o obszarze oddziaływania obiektu.

Tak więc zgodnie z pkt 5 projekt co do zasady taką informację powinien zawierać. Niemniej jednak pamiętać należy, że projekt, o którym mowa w treści zadanego pytania dotyczy jedynie obiektów. Wewnętrzna instalacja gazowa obiektem definitywnie nie jest, chociaż jest projektowana w ramach danego obiektu.
Wydaje się zatem, że w takim przypadku określenie obszaru oddziaływania obiektu nie będzie miało zastosowania i tym samym architekt nie będzie miał obowiązku określenia obszaru oddziaływania dla całego obiektu w ramach którego projektowana jest pojedyncza instalacja wewnętrzna.