Pytanie:
Czy projekt sieci wodociągowej powinien posiadać część architektoniczno-budowlaną? Czy projekt sieci wodociągowej podlega obowiązkowi sprawdzenia projektu budowlanego opracowanego na podstawie art. 34 ust. 3b pr. bud.?

W myśl art. 34 ust. 3 pr. bud. projekt budowlany powinien zawierać. 1) projekt zagospodarowania działki lub terenu 2) projekt architektoniczno-budowlany itd. Art. 34 ust. 3b pr. bud. Przepisu art. 34 ust. 3 pkt 2 pr. bud. nie stosuje się do projektu budowlanego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych bądź podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.

Czy zatem zgodnie z powyższym artykułem dla projektów budowlanych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych nie wykonuje się projektu architektoniczno-budowlanego, całość problematyki przedstawiając w projekcie zagospodarowania wykonanym według rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego w szczególności § 8-10 r.p.b.?

W celu nie pogarszania czytelności PZ (zgodnie z § 9 r.p.b.) dodatkowe informacje dotyczące projektowanych sieci są przedstawione na dodatkowych rysunkach typu profile podłużne itd., które stanowią części składowe projektu zagospodarowania.

Czy wykonanie w ten sposób projektu budowlanego sieci bez projektu architektoniczno-budowlanego jest poprawne?

Co miałoby być przedmiotem sprawdzenia skoro w projekcie budowlanym brak PAB?

Odpowiedź:
Zgodnie z treścią art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. Projekt budowlany powinien zawierać:
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;
2) projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 pr. bud. - również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych;
3) stosownie do potrzeb - w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
4) w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;
5) informację o obszarze oddziaływania obiektu.

Jednocześnie, jak stanowi art. 34 ust. 3b pr. bud. przepisu ust. 3 pkt 2 (dotyczącego wymogu załączenia projektu architektoniczno–budowlanego) nie stosuje się do projektu budowlanego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych bądź podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu. Jeśli zatem w danym stanie faktycznym możliwe jest przedstawienie całości problematyki dotyczącej nowoplanowanego obiektu (zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym dotyczącym projektu budowlanego) w treści tzw. PZT, to w istocie nie jest konieczne zamieszczanie we projekcie budowlanym części architektoniczno–budowlanej. Rolą tego przepisu było uproszczenie procedury I ograniczenie wymaganej dokumentacji w przypadku tego typu obiektów, których charakterystyka umożliwia przedstawienie ich w całości na PZT. Wniosek nie zawierający PAB zostanie sprawdzony podobnie jak inne projekty budowlane – na podstawie art. 35 ust. 1 pr. bud. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami