Pytanie
Pracownik zatrudniony w jednostce samorządu terytorialnego - szkoła od 4 listopada 2002 r. objął stanowisko kasjera. Umowa na czas nieokreślony. W dniu 30 września 2014 r. pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, podając jako przyczynę długotrwałe i powtarzające się nieobecności w pracy – zwolnienia lekarskie. W okresie 28 października 2012 r. – 27 kwietnia 2013 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim, w okresie 28 kwietnia 2013 r. – 23 marca 2014 r. na świadczeniu rehabilitacyjnym, a w okresie od 23 kwietnia 2014 r. do 29 września 2014 r. ponownie na zwolnieniu lekarskim. Od maja 2013 r. pracownik stara się o rentę. ZUS odmówił przyznania renty, a pracownik wniósł odwołanie do Sądu Okręgowego.
Czy pracownikowi należy się odprawa z tytułu zwolnienia?