Pytanie
Pracownicy Spółki posiadają telefony służbowe, które wykorzystują do celów służbowych i prywatnych. Na podstawie uchwały zarządu spółki wszystkie usługi operatora telefonii komórkowej za wyjątkiem abonamentu i rozmów telefonicznych związanych z wykonywaną pracą traktowane są jako prywatne i podlegają opłacie zgodnie z wykazem operatora. Pracownik pokrywa koszt powyższych usług w wartości brutto. Do końca miesiąca pracownicy zobowiązani są do złożenia, na wykazie połączeń, oświadczenia o przeprowadzonych rozmowach, które stanowi podstawę do zapłaty i zaewidencjonowania w kasie fiskalnej. Operator telefonii komórkowej wystawia spółce co miesiąc faktury VAT, które zawierają abonamenty kwotowe w wysokości 30 zł przypadające na jednego pracownika. W ramach tego abonamentu pracownik wykonuje połączenia służbowe i prywatne. Z reguły abonament kwotowy nie jest wykorzystywany w całości.
Czy spółka prawidłowo obciąża pracowników za rozmowy prywatne w sytuacji, gdy limit kwotowy abonamentu nie zostaje przekroczony?